Download hieronder de algemene voorwaarden van Jessica Kuhne Interior Designer

https://media-01.imu.nl/storage/jessica-kuhne.nl/7351/algemene-voorwaarden.pdfArtikel 1 Begripsbepaling


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 ́Jessica Kuhne Interior Designer ́; de opdrachtnemer die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, ver- en/of bouwbegeleiding en styling. Dit geldt in de ruimste zin van het woord.

1.2 De opdrachtnemer; Jessica Kuhne Interior Designer, gevestigd en kantoorhoudend te (1829 EC) Alkmaar, aan de Wilgenlaan 13, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 76176657 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Kuhne.

1.3 De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Jessica Kuhne Interior Designer als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

1.4 De consument; de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Jessica Kuhne Interior Designer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.

1.5 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jessica Kuhne Interior Designer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Jessica Kuhne Interior Designer;

1.6 Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de Jessica Kuhne Interior Designer verstrekte opdracht betrekking heeft.

1.7 Partijen; opdrachtnemer Jessica Kuhne Interior Designer en opdrachtgever gezamenlijk.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten die door of met Jessica Kuhne Interior Designer zijn gedaan c.q. gesloten alsmede op de door Jessica Kuhne Interior Designer geleverde

producten of diensten, een en ander conform de vermelding op de offerte en/of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jessica Kuhne Interior Designer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Jessica Kuhne Interior Designer zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.

2.6 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien een consument niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 3 Offertes

3.1 Offertes en/of aanbiedingen van Jessica Kuhne Interior Designer zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht het aanbod te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de door opdrachtgever verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Jessica

Kuhne Interior Design gedane aanbiedingen.

3.3 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.4 Jessica Kuhne Interior Designer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Afbeeldingen gelden ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren op afbeeldingen kunnen ietwat afwijken van het daadwerkelijke Product.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jessica Kuhne Interior Designer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen producten en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.


Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een door Jessica Kuhne Interior Designer gedane aanbieding heeft geaccepteerd én na schriftelijke bevestiging daarvan door Jessica Kuhne Interior Designer.

4.2 Een verstrekte opdracht, waarin de dienstverlening van en uitvoering door Jessica Kuhne Interior Designer staan omschreven, wordt door Jessica Kuhne Interior Designer schriftelijk bevestigd en zal aan de opdrachtgever ter akkoord toegezonden worden. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Jessica Kuhne Interior Designer zijn bevestigd.

4.3 Het bepaalde het vorige lid van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

4.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, maar de aanbetaling wel is voldaan en/of de opdrachtgever ermee heeft ingestemd dat Jessica Kuhne Interior Designer aanvangt met de uitvoering van de opdracht en/of de opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

4.5 Zodra Jessica Kuhne Interior Designer met de uitvoering van haar dienstverlening is begonnen en de opdrachtgever daartoe niet heeft geprotesteerd, is de overeenkomst voor haar bindend.

4.6 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Jessica Kuhne Interior Designer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd, en er meerkosten aan verbonden zijn.

4.7 Jessica Kuhne Interior Designer heeft te allen tijde het recht binnen wettelijke kaders zich op de hoogte te stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Jessica Kuhne Interior Designer op grond van dit onderzoek goede grond heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd de opdracht te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.


Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Jessica Kuhne Interior

Designer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de

overeenkomst desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter

beschikking van Jessica Kuhne Interior Designer te stellen.

5.2 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting

heeft voldaan.

5.3 De opdrachtgever is gehouden Jessica Kuhne Interior Designer onverwijld te informeren

omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van

de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en

eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet

overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor

rekening van de opdrachtgever. Indien en voor zover de opdrachtgever daarom verzoekt,

worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

5.5 De opdrachtgever mag aan de adviezen, dienstverlening en/of producten van Jessica

Kuhne Interior Designer hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid,

volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Jessica Kuhne Interior

Designer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden

afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk

voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare

gegevens en bescheiden.

5.6 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan

derden, zonder Jessica Kuhne Interior Designer daarin te kennen.

5.7 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het

moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of

kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en

voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het

geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien

dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Jessica Kuhne Interior Designer te worden

gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

5.8 Indien Opdrachtgever de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst wenst uit te

stellen, om welke reden dan ook, is zij gehouden de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of

honorarium voor Jessica Kuhne Interior Designer te voldoen en de daaruit voortvloeiende

door haar geleden schade te volledig te vergoeden.

5.9 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:

- het voldoen aan de bepalingen omtrent de intellectuele eigendomsrechten van Jessica

Kuhne Interior Designer, opgenomen in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

- het controleren van en voldoen aan auteurs- en (intellectuele) eigendomsrechten van

derden;


- het vrij zijn van door hem aan Jessica Kuhne Interior Designer verstrekte elektronische

bestanden, gegevensdragers e.d. van virussen en/of defecten;

- het voldoen aan de vereiste minimale leeftijd van 18 jaar voor de aankoop van producten

en/of diensten;

- het controleren of de woning of pand bouwtechnisch geschikt is om de door Jessica

Kuhne Interior Designer geleverde ontwerpen te realiseren;

- het verkrijgen van de eventueel benodigde bouwvergunningen;

- het aankopen van de door opdrachtgever gewenste meubels en materialen die in het

ontwerp zijn opgenomen;

- het verstrekken van de juiste maatvoering aan Jessica Kuhne Interior Designer;

Artikel 6 Uitvoering opdracht

6.1 Jessica Kuhne Interior Designer zal zich inspannen de dienstverlening naar beste

inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede

zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Op

Jessica Kuhne Interior Designer rust echter enkel een inspanningsverplichting, geen

resultaatsverplichting.

6.2 Jessica Kuhne Interior Designer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de

overeenkomst wordt uitgevoerd. Zij zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en

verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de

overeenkomst.

6.3 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief.

Genoemde termijnen betreffen nimmer fatale termijnen. Indien een streeftermijn niet gehaald

kan worden, zal Jessica Kuhne Interior Designer met opdrachtgever in overleg treden en een

nieuwe indicatieve termijn overleggen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan

ook geen toerekenbare tekortkoming van Jessica Kuhne Interior Designer en mitsdien geen

grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

6.4 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft zij het recht om elk uitgevoerd

gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze

factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is Jessica Kuhne Interior Designer niet

verplicht tot uitvoering van de volgende fase over te gaan en heeft zij het recht de uitvoering

van de overeenkomst op te schorten. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft

zij het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te

schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk

heeft goedgekeurd.

6.5 Tegenvallende resultaten dienen ten laatste bij tussentijds overleg door opdrachtgever aan

Jessica Kuhne Interior Designer kenbaar te worden gemaakt. Jessica Kuhne is niet gehouden

tot aanpassing van het ontwerp na (op)levering of tot volledig herontwerp.

6.6 Jessica Kuhne Interior Design houdt de opdrachtgever op de hoogte van haar

werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem in kennis van de voltooiing van

de opdracht, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.

6.7 Na (op)levering van de producten en/of diensten zijn eventuele aanpassingen de

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Jessica Kuhne Interior Designer is gerechtigd

aanvullende betaling te vorderen voor na (op)levering gevraagde aanpassingen tegen het alsdan

geldende uurtarief.


6.8 Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve

van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden

waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van

afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

Artikel 7 Inschakelen van derden

7.1 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder

kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten

verrichten door in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2

en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de

uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de

opdrachtgever kan de Jessica Kuhne Interior Designer, voor rekening en risico van de

opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te

komen vergoeding afspreken.

7.3 Wanneer Jessica Kuhne Interior Designer, al dan niet in naam van de opdrachtgever,

opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de

opdrachtgever op verzoek van Jessica Kuhne Interior Designer deze goedkeuring schriftelijk

bevestigen.

7.4 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Jessica Kuhne Interior Designer

derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals

overeengekomen met Jessica Kuhne Interior Designer. Partijen overleggen in het

voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke

werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

7.5 Indien de opdrachtgever bij aankoop van een door Jessica Kuhne Interior Designer in

samenwerking met derde opdrachtnemers aangeboden product en/of dienst reeds bekend

is dat bepaalde onderdelen van het te leveren product en/of de te leveren dienst zullen

worden uitgevoerd door een derde partij, zijn de algemene voorwaarden van deze derde

partijen eveneens van toepassing op deze onderdelen van de overeenkomst alsmede de

daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsbepalingen. Jessica Kuhne Interior

Designer is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming door deze derde en/of door

opdrachtgever en/of derden daardoor geleden schade. Opdrachtgever dient zich in dat

geval direct tot deze derde te wenden.

Artikel 8 Honoraria en kosten

8.1 De honorering van Jessica Kuhne Interior Designer kan als volgt worden

overeengekomen: – volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom,

vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke

aannemer(s); of – op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of – door een vast

bedrag.

8.2 De door Jessica Kuhne Interior Designer geoffreerde bedragen zijn inclusief de door de

opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven dan wel overeen gekomen.

8.3 De in lid 1 bedoelde honorering is inclusief overige kosten, waaronder inbegrepen maar

niet gelimiteerd tot bureaukosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor

het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie tekeningen,

kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. De

honorering is exclusief reiskosten bij een reisafstand van meer dan 20 kilometer enkele reis.

Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in

rekening gebracht.


8.4 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde

van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de

opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts

een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de

opdrachtgever offertes aanvragen.

8.5 Indien Jessica Kuhne Interior Designer berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat

zij aan de uitvoering van een overeenkomst begint, een inschatting gemaakt van zowel de

inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. De opdrachtgever kan

aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.

8.6 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid of levering heeft

plaatsgevonden, heeft Jessica Kuhne Interior Designer recht op een naar redelijkheid vast te

stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden

met de reeds door de haar verrichte diensten, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft,

en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

Artikel 9 Honorarium bij wijzigingen

9.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende

werkzaamheden (meerwerk) die Jessica Kuhne Interior Designer verricht ten gevolge van:

(a) gewijzigde (overheids)voorschriften en/of overheidsbeschikkingen;

(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is

vastgesteld of goedgekeurd of nadat het maximale aantal revisierondes is bereikt.

9.2 Jessica Kuhne Interior Designer informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de

aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet

mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of

ernstige vertraging oplevert.

9.3 Indien Jessica Kuhne Interior Designer een vaste prijs of vast tarief met de opdrachtgever

is overeengekomen, is Jessica Kuhne Interior Designer niettemin gerechtigd tot verhoging van

deze prijs of dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de

oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate

onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is

aan Jessica Kuhne Interior Designer, dat in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, dat

zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen

prijs c.q. tarief. Jessica Kuhne Interior Designer stelt de opdrachtgever hiervan uiteraard

onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever kan op deze grond besluiten de opdracht terug te

nemen. Indien Jessica Kuhne Interior Designer de opdrachtgever heeft gewezen op de

waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is deze gehouden de daaruit

voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Jessica Kuhne Interior Designer te voldoen.

9.4 Indien na het sluiten van de Overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft

Jessica Kuhne Interior Designer het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. De

opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van

Jessica Kuhne Interior Designer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook

genaamd, ontstaat.

Artikel 10 Betaling en invorderingskosten

10.1 Alle facturen van Jessica Kuhne Interior Designer dienen binnen 14 dagen na

factuurdatum te worden voldaan op de op de factuur aangegeven wijze en in de valuta waarin

is gefactureerd. Het voormelde geldt tenzij er uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is

overeen gekomen.

10.2 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden

zonder enige aftrek, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook.


10.3 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht vóór aanvang ervan en tussentijds de

uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat de opdrachtgever een door Jessica

Kuhne Interior Designer in redelijkheid vast te stellen voorschot van het overeen gekomen

totaalbedrag voor de te verrichten dienstverlening heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid

heeft verstrekt. Jessica Kuhne Interior Designer hanteert de volgende betalingstermijnen:

- 50% van het totaalbedrag bij het akkoord gaan met de offerte door opdrachtgever;

- 25% van het totaalbedrag bij aanvang van de werkzaamheden;

- 25% van het totaalbedrag bij definitieve oplevering van de werkzaamheden.

10.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen, dan

wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in

verzuim en heeft Jessica Kuhne Interior Designer, zonder dat een nadere sommatie of

ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever over het

gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van

algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Jessica Kuhne

Interior Designer.

10.5 Jessica Kuhne Interior Designer is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de

opdrachtgever bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie

of ingebrekestelling vereist is, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in

rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke

proceskostenveroordeling overtreffen.

10.6 In afwijking van leden 4 en 5 van dit artikel, geldt voor consumenten, die niet handelen

in de hoedanigheid van een beroep op bedrijf, dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling

eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog

binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt

op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag

na ontvangst van de ingebrekestelling.

10.7 De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten bedragen conform de staffel

BIK als volgt:

- over de eerste Euro 2.500,- 15% met min. van € 40,-, max. € 375,-

- over de volgende Euro 2.500,- 10%

- over de volgende Euro 5.000,- 5%

- over de volgende Euro 190.000,- 1%

- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

10.8 De buitengerechtelijke incassokosten voor zakelijke opdrachtgevers, handelend in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, bedragen 15% met een minimum van € 100,00.

10.9 Indien de invordering van een factuur leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de

opdrachtgever de door Jessica Kuhne Interior Designer gemaakte werkelijke kosten te

vergoeden, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

10.10 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en

in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever

bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.

10.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de

producten en/of diensten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn geleverd

respectievelijk zijn uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het

factuurbedrag.

10.12 Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, is Jessica Kuhne Interior

Designer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, gerechtigd de

overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels

een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te

schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de opdrachtgever hiervoor deugdelijke


zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Jessica Kuhne Interior Designer

eveneens indien zij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde

redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

10.13 Alle vorderingen van Jessica Kuhne Interior Designer worden terstond opeisbaar

wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel

284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag

daartoe is gedaan, door beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt

gesteld, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren of de

beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid over zijn vermogen of delen ervan

verliest. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet,

of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar

het buitenland verplaatst.

Artikel 11 Opschorting / Ontbinding

11.1 Jessica Kuhne Interior Designer heeft het recht om de nakoming van al haar

verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van producten en/of diensten,

afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot op het moment dat

alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. na het sluiten van de overeenkomst Jessica Kuhne Interior Designer ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de

verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de

opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting

slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is Jessica Kuhne Interior Designer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden

indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag

worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jessica Kuhne Interior

Designer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Jessica Kuhne Interior Designer

de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en

overeenkomst.

11.4 Jessica Kuhne Interior Designer behoudt bij opschorting of ontbinding steeds het recht

vergoeding van kosten, rente en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Beëindiging / annulering

12.1 De tussen opdrachtgever en Jessica Kuhne Interior Designer gesloten overeenkomst

eindigt bij overlijden van Jessica Kuhne Interior Designer of opdrachtgever dan wel bij

liquidatie of ontbinding van de onderneming van Jessica Kuhne Interior Designer.

12.2 De overeenkomst van opdracht die tussen partijen is gesloten, kan door opdrachtgever op

elk moment beëindigd worden. In dat geval is opdrachtgever gehouden het totale

overeengekomen bedrag aan Jessica Kuhne Interior Designer te voldoen, minus de

besparingen die dit Jessica Kuhne Interior Designer oplevert.

12.3 Naast het vergoeden van de door Jessica Kuhne Interior Designer reeds gemaakte kosten,

is opdrachtgever tevens gehouden een nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze


schadevergoeding omvat de door Jessica Kuhne Interior Designer door de annulering geleden

schade inclusief de gederfde omzet c.q. winst, daar Jessica Kuhne Interior Designer tijd heeft

moeten vrij houden ter uitvoering van de opdracht en andere opdrachten heeft moeten

afwijzen dan wel uitstellen.

12.4 Jessica Kuhne Interior Designer is gerechtigd voornoemde schadevergoeding (naast de

kostenvergoeding) te fixeren op 25% van het overeengekomen totaalbedrag en dit aan

opdrachtgever in rekening te brengen.

12.5 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en

zal Jessica Kuhne Interior Designer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van

deze derden.

12.6 Jessica Kuhne Interior Designer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde

bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding c.q.

annuleringskosten.

Artikel 13 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

13.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door

omstandigheden die Jessica Kuhne Interior Designer niet kunnen worden toegerekend, dan is

opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen

respectievelijk aan Jessica Kuhne Interior Designer te vergoeden. Voor zover mogelijk zal

Jessica Kuhne Interior Designer de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de

kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 14 Afwijkingen van ontwerp

14.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Jessica

Kuhne Interior Designer en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden

vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een

ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht

afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15 Reclames / klachten

15.1 Opdrachtgever is verplicht direct bij de (op)levering van de (digitaal) geleverde diensten

tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden,

gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na

ontvangst per e-mail aan Jessica Kuhne Interior Designer te worden gemeld, behoudens

dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.

15.2 Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.

15.3 Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Jessica

Kuhne Interior Designer kenbaar zijn gemaakt, worden de diensten geacht naar tevredenheid

te zijn uitgevoerd.

15.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens indien

dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrechten / gebruik ontwerpen

16.1 Originelen van producten van de geest van Jessica Kuhne Interior Designer, waaronder

maar niet gelimiteerd tot tekeningen, schetsen, ontwerpen, foto ́s, bestekken, begrotingen,

ramingen, rapporten en andere bescheiden die Jessica Kuhne Interior Designer bij de

vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter

beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.


16.2 Jessica Kuhne Interior Designer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van

verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen,

schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet

1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen of eventuele andere aanvullende of

vervangende wet- en regelgeving, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden

ter beschikking zijn gesteld en zonder dat een daaraan voorafgaande toestemming van

opdrachtgever vereist is en zonder enige vergoeding daarvoor aan opdrachtgever verschuldigd

te zijn.

16.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Jessica Kuhne

Interior Designer, of een deel daarvan, al dan niet met inschakeling van derden te (doen)

herhalen, wijzigen, be- of verwerken, verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren zonder

de daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jessica Kuhne Interior

Designer, anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening

van Jessica Kuhne Interior Designer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen

enkele overdracht of verplichting tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van

Jessica Kuhne Interior Designer aan opdrachtgever.

16.4 Toestemming voor de in de voorgaande bepalingen opgenomen handelingen met

betrekking tot de geestesproducten van Jessica Kuhne Interior Designer, kan enkel verleend

worden indien opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Jessica Kuhne Interior Designer

heeft voldaan, waaronder maar niet gelimiteerd tot zijn betalingsverplichting.

16.5 Indien Jessica Kuhne Interior Designer schriftelijk toestemming aan opdrachtgever heeft

verstrekt voor hetgeen in de voorgaande bepaling is opgenomen, is opdrachtgever te allen

tijde verplicht bij het gebruik van de producten van de geest van Jessica Kuhne Interior

Designer haar naam te vermelden als auteur,

16.6 Indien opdrachtgever het ontwerp van Jessica Kuhne Interior Designer zelf heeft be- of

verwerkt of anders heeft gerealiseerd dan door Jessica Kuhne Interior Designer ontworpen, is

het opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Jessica Kuhne

Interior Designer te noemen bij gebruik van het be- of verwerkte ontwerp.

16.7 De rechten van intellectuele eigendom welke Jessica Kuhne Interior Designer in licentie

gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

16.8 Koper garandeert gerechtigd te zijn de van Koper afkomstige informatie en bescheiden te

gebruiken en vrijwaart Verkoper tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending

van een intellectueel eigendomsrecht.

16.9 Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete

verschuldigd zijn door opdrachtgever aan Jessica Kuhne Interior Designer van € 10.000,-- per

overtreding onverminderd de verplichting van Koper om de daaruit voortvloeiende schade te

vergoeden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder maar niet gelimiteerd tot

constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Jessica Kuhne Interior

Designer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze

derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de

uitvoering van de opdracht Jessica Kuhne Interior Designer volgens uitdrukkelijke afspraak

voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen

of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de

algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de

garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

17.2 Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare

tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de levering van producten en/of diensten


door Jessica Kuhne Interior Designer, is de aansprakelijkheid van Jessica Kuhne Interior

Designer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen

voor consumenten, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op

grond van de door Jessica Kuhne Interior Designer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is

iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de

schade voortvloeit door Jessica Kuhne Interior Designer gefactureerde of te factureren bedrag

voor zakelijke opdrachtgevers exclusief BTW en voor consumenten inclusief BTW.

17.3 Jessica Kuhne Interior Designer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de

opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, waaronder inbegrepen

maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van

zaken binnen onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.

17.4 Jessica Kuhne Interior Designer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Jessica Kuhne Interior Designer is uitgegaan van door of namens de klant

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.5 Jessica Kuhne Interior Designer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden

geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart Jessica Kuhne Interior Designer tegen alle

aanspraken van derden. Indien Jessica Kuhne Interior Designer door derden mocht worden

aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Jessica Kuhne Interior Designer zowel buiten

als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan haar zijde en derden komen verder voor

rekening en risico van opdrachtgever.

17.6 Jessica Kuhne Interior Designer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden

ontstane schade die het gevolg is van:

- ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door haar geleverde producten en/of

diensten;

- gebruik van door haar geleverde producten en/of diensten voor andere doeleinden dan

waarvoor deze bedoeld zijn;

- door opdrachtgever be- of verwerkte ontwerpen;

- een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak

daaraan ten grondslag ligt;

- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;

- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van

derden wegens door opdrachtgever verstrekte gegevens of andere informatie en

stukken;

- door opdrachtgever gewenste wijzigingen na definitieve (op)levering van het ontwerp

c.q. advies;

- tegenvallende resultaten van het ontwerp c.q. advies;

- overmacht, zoals maar niet gelimiteerd tot leveringsproblemen van leveranciers;

- druk-, zet-, schrijf- en typefouten;

- fouten in de door opdrachtgever doorgegeven (bouw)tekeningen en maatvoering;

- prijswijzigingen van voorgestelde producten van derden;

17.7 Jessica Kuhne Interior Designer is te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor zij

aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende

schade te beperken of op te heffen.

17.8 Indien het ontwerp van Jessica Kuhne Interior Designer niet kan worden uitgevoerd voor

de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Jessica Kuhne Interior

Designer, dan is Jessica Kuhne Interior Designer slechts gehouden haar ontwerp te herzien

zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het

ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Jessica Kuhne Interior Designer.


17.9 Jessica Kuhne Interior Designer sluit terzake van haar aansprakelijkheid als bedoeld in

dit artikel een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever

legt Jessica Kuhne Interior Designer de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de

verzekeringsplicht heeft voldaan.

17.10 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen

na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Jessica Kuhne Interior

Designer kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding

indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is

geëindigd, aanhangig is gemaakt.

17.11 Indien Jessica Kuhne Interior Designer bij de uitvoering van de dienstverlening een

voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Jessica Kuhne Interior

Designer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had

kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Jessica Kuhne Interior Designer te

melden, is zij niet aansprakelijk voor de schade.

17.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jessica Kuhne Interior Designer of haar

leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hiertegen

verzetten.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht

blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan de Jessica Kuhne Interior Designer kan worden

toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Jessica Kuhne

Interior Designer overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de

opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij

Jessica Kuhne Interior Designer of toeleveranciers, gedwongen sluitingen van ondernemingen

van overheidswege, storingen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval

dat Jessica Kuhne Interior Designer geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar

behoren te vervullen.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan omstandigheden

die niet te wijten zijn aan schuld van Jessica Kuhne Interior Designer, en noch krachtens de

wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van

Jessica Kuhne Interior Designer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en

jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of onvoorzien, waarop Jessica Kuhne Interior Designer geen invloed kan uitoefenen,

doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

18.3 Jessica Kuhne Interior Designer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,

indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Jessica Kuhne

Interior Designer haar verbintenis had moeten nakomen.

18.4 Ingeval van overmacht heeft Jessica Kuhne Interior Designer het recht om haar

verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht

langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,

zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

18.5 Indien Jessica Kuhne Interior Designer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk

aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen,

is Jessica Kuhne Interior Designer gerechtigd dit deel afzonderlijk te factureren en is de

opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Artikel 19 Geheimhouding en privacy

19.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van

de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van

vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door

verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover

wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met

vergelijkbare strekking, een der partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene

partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert

ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover zij

zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan

wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

19.2 Jessica Kuhne Interior Designer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige

uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te

wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

19.3 Jessica Kuhne Interior Designer is niet gerechtigd de informatie die haar door

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor

zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval Jessica Kuhne Interior

Designer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken

van belang kunnen zijn.

19.4 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan Jessica Kuhne Interior Designer

verstrekt en Jessica Kuhne Interior Designer verzamelt, zal Jessica Kuhne Interior Designer

zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

19.5 Jessica Kuhne Interior Designer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig

uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het

afhandelen van een klacht. Het is Jessica Kuhne Interior Designer niet toegestaan om de

persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere

wijze openbaar te maken, tenzij opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven. Op de

tussen Partijen gesloten overeenkomst is tevens de privacyverklaring van Jessica Kuhne Interior

Designer van toepassing. Deze is te vinden op de website van Jessica Kuhne Interior Designer.

19.6 Bij het bezoeken van de website van Jessica Kuhne Interior Designer kan Jessica Kuhne

Interior Designer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen

door middel van cookies. De informatie die Jessica Kuhne Interior Designer verzamelt middels

cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

19.7 Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete

verschuldigd zijn door opdrachtgever aan Jessica Kuhne Interior Designer van € 10.000,-- per

overtreding onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende

schade te vergoeden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

20.1 Op elke overeenkomst tussen Jessica Kuhne Interior Designer en de opdrachtgever is

Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

20.2 De rechter te Den Haag is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor

consumenten, bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen

Jessica Kuhne Interior Designer en de opdrachtgever kennis te nemen. Jessica Kuhne Interior

Designer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van

de woonplaats van de opdrachtgever.